Градски линии

Общи условия за пътници ползващи градските автобусни линии,

обслужвани от “Хеброс бус” АД
УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ ГРАДСКИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ “ХЕБРОС БУС” АД, С КАЧВАНЕТО СИ В АВТОБУСА ВИЕ СКЛЮЧВАТЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, С КОЙТО ПРИДОБИВАТЕ И ПОЕМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРЯМО “ХЕБРОС БУС” АД:


І. Вашите права:

1. Да пътувате до която и да е спирка от маршрутното разписание на съответната автобусна линия.

2. Да бъдете любезно обслужвани от шофьор и кондуктор, носещи фирмена униформа и отличителни знаци.

3. Да получавате информация за маршрутното разписание и спирките по съответната линия от кондуктора по време на своето пътуване в него;

4. Да изисквате през зимния период (от 30 септември до 1 май) температурата на салона за пътници на автобуса да бъде до 18оС при температурна разлика не повече от 25оС спрямо външната температура.

5. През летния сезон да бъде осигурена адекватна въздушна вентилация на салона за пътници в автобуса.

7. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт.

8. Да пътувате с преференциална карта, без да се таксувате в автобуса, ако сте ученик, студент редовно обучение, пенсионер или лице, което има право на преференции, съгласно Заповед на Кмета на Община Пловдив, както и с карта за цяла градска мрежа, закупени от бюрата за издаване на преференциални карти.

9. Придружител на инвалид може да пътува с абонаментна карта на правоимащия, когато го придружава. По изключение без правоимащия с абонаментната карта може да пътува само единият от максимум двама придружителя, чиито лични данни (трите имена, ЕГН и снимка) са отбелязани на гърба на карта.

10. Да си закупите абонаментна карта за конкретна линия от билетните каси на автогарите на „ХЕБРОС БУС” АД. Рекламация на карти се приемат само в момента на издаване на същите. Дубликати на изгубени/ откраднати абонаментни карти не се издават.
Срокът на абонаментна карта е фиксиран и не може да бъде удължаван при временно неизползване на същата.

11. Да превозвате със себе си:

11.1. безплатно до 2 броя ръчен багаж, вкл. музикални инструменти, като размерът за всеки от тях не надвишава 60х40х40см. Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да не пречи на видимостта на водача на превозното средство и да не представлява заплаха за сигурността и безопасността на движение.

11.2. багаж с по-големи размери от посочените в т. 1, но не повече от 100/100/100 см и тегло до 50 кг, се таксува за всеки допълнителен товар поотделно, с билет за еднократно пътуване на хартиен носител. Багаж с размери над допустимите не се приема в автобуса и пътникът се задължава да слезе обратно на спирката или на следващата по маршрута, ако автобуса вече е потеглил.

11.3. безплатно детска количка с дете или количка с лице с увреждания. Колички без дете или без лице с увреждания в тях се таксуват с билет за еднократно пътуване.

11.4. домашен любимец, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно – не представлява заплаха за останалите пътници, като същия не се поставя на седалките на превозното средство. Безплатно се превозват полицейски кучета, кучета – водачи на незряши хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му.

11.5. безплатно ски, скейтборд, сноуборд, шейна или детски велосипед с дължина до 1,20 м., при условие, че не създават неудобство на другите пътници и конструкцията на автобуса позволява качването им.
Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им.

12. При авариране на автобуса по маршрутната линия и невъзможност за продължаване на курса, таксуваните пътници имат право да пътуват със същите билети в следващия по разписанието автобус на “ХЕБРОС БУС” АД, обслужващ линията.

13. Да подадете жалба до „ХЕБРОС БУС” АД в срок до 3 месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовния превоз. В срок от 1 месец от получаване на жалбата Ви, „ХЕБРОС БУС” АД Ви уведомява дали тя е основателна, отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор е не повече от 3 месеца от получаването на жалбата.


ІІ. Вашите задължения:

1. Да сте на съответната спирка до 5 минути преди часа на потегляне на автобуса.

2. Да се качвате и слизате от автобуса, когато същия е напълно спрял на установената спирка.

3. Закупеният от Вас билет важи до крайна спирка по маршрута, за да продължите пътуването си в обратна посока трябва да се таксувате отново. При качването си в автобуса трябва незабавно да се таксувате и да получите билет или да показвате на кондуктора абонаментна карта или карта за преференциално пътуване.
Ако върху картата за преференциално пътуване или върху абонаментната карта има поправки, зачертаване, изтриване, опаковката е нарушена, същата се счита за невалидна.

4. Да ползвате само билети, закупени от кондуктора в автобуса, в който пътувате, освен в случаите по т. І.12.

5. Да не нарушавате спокойствието на останалите пътници.

6. Да пазите ред и чистота в автобуса.

7. Да не стоите на стъпалата на автобуса и да пречите на затварянето на вратите.

8. Да не разговаряте с шофьора по време на пътуването и да не отвличате вниманието му.

9. Да не отстъпвате документа си за пътуване (билет, абонаментна или преференциална карта) на други лица.

10. Да не поставяте багаж върху седалките на автобуса.

12. Да не внасяте напитки, закуски, сладоледи и други хранителни продукти, които биха могли да нарушат хигиената в автобуса.

13. Да не пушите, вкл. електронна цигара, да не консумирате храна и алкохол в автобуса. Лица във видимо нетрезво състояние не се допускат в автобуса.

14. да не свирите на музикални инструменти, да не използвате високоговорители или да слушате силно музика, или да нарушавате по какъвто и да било друг начин спокойствието на останалите пътници, в т.ч с разговори по мобилни телефони или разговори между пътуващи на висок глас.

15. Не се допуска превозването на:

15.1. лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците;

15.2. лица в нехигиеничен вид и/или видимо заразно болни;

15.3. предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;

15.4.запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;

15.5. предмети, преносът на които е забранен със закон;

15.6. предмети, които, поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;

15.7. живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци при условията на чл. 11, т. 4.


ІІІ. Правата и задълженията на “ХЕБРОС БУС” АД спрямо Вас:

1. Контролът относно издаването, своевременното снабдяване на пътниците с билети и ползването на абонаментните карти и картите за преференциално пътуване се осъществява от Отдела за вътрешно-ведомствен контрол на “ХЕБРОС БУС” АД.

2. Пътник, който не се таксува до автобусната спирка, следваща тази, от която се е качил, се счита за НЕРЕДОВЕН. При констатиране на пътник с липсващ или НЕРЕДОВЕН превозен документ, служителите от вътрешно-ведомствения контрол на “ХЕБРОС БУС” АД имат право, да искат от същия да заплати имуществено обезщетение в размер на 10 лв, съгласно разпоредбите на чл. 101 от Закона за автомобилни превози, както и да развалят договора за превоз. При отказ на пътника да заплати билета за таксуване на нередовен пътник, същият се заставя да слезе от автобуса.

3. “ХЕБРОС БУС” АД осигурява маркировката на превозното средство, съгласно изискванията на чл. 41, ал.1 на Наредба 2 от 15.03.2002г на Министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;

4. “ХЕБРОС БУС” АД отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него.

5. “ХЕБРОС БУС” АД се освобождава от отговорност, ако увреждането по т. 5 е причинено от обстоятелства, които “ХЕБРОС БУС” АД, независимо от взетите от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или последиците от които не може да предотврати (непреодолима сила).

6. “ХЕБРОС БУС” АД не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство.

7. “ХЕБРОС БУС” АД се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.


Уважаеми пътници,

ако смятате, че Вашите права за пътуване са нарушени, следва да подадете жалба

по съответния ред до „ХЕБРОС БУС” АД на адрес:
гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2Б, Автогара „Родопи”, ет. 2,
факс: 032/ 657812 или на e-mail: office@hebrosbus.com

Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко” № 5,
e-mail: avto_a@rta.government.bg, тел: 0700 14 990

 

“ХЕБРОС БУС” АД