Превози в страната

Общи условия на “Хеброс бус” АД за превоз на пътници

по договор за случаен превоз в страната

 

1.  "ХЕБРОС БУС" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Македония" № 1, Автогара “Родопи” ет. 2, представлявано от инж. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ, наричано по-долу ПРЕВОЗВАЧ, извършва превоз на пътници по договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛ за случаен превоз в страната от и до населено място или обект, находящи се на територията на Република България.


2. Страните по взаимно съгласие определят маршрута, неговата дължина в километри, периода от време, за който ще се извърши. Отклонение от маршрута се допуска само ако се налага поради лоши атмосферни условия, непредвидено натоварване на пътния трафик, непреодолима сила и др. подобни и то само ако с него би се предотвратило по-голямо закъснение и е налице съгласие между шофьора на автобуса и определения от Възложителя отговорник на групата пътници по т. 11, п.2 от настоящите общи условия. В тези случаи разноските за допълнително изминатия маршрут са изцяло за сметка на Възложителя.


3. При частично неосъществяване на превоза поради лоши атмосферни условия, непредвидено натоварване на пътния трафик, непреодолима сила и др. подобни, Възложителят заплаща само стойността на осъществената част от маршрута.


4. Превозвачът се задължава:


4.1. да извършва превоза в съответствие с условията на чл. 69 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта;


4.2. да осигури лицензиран автобус със сключени застраховки ”Гражданска отговорност” и пътникоместа, платена винетна такса, скоростоограничител и тахограф,
пътен лист придружен с пътническа ведомост попълнена с имената на пътуващите;


4.3. автобусът трябва да е преминал технически преглед, съгласно изискванията на чл. 68б от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта и да е обозначен с табела “Случаен превоз”, съгласно чл. 72 от същата;


4.4. да осигури шофьор с необходимата квалификация за извършване на превоза съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 33 от 3.11.2007 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта;


4.5. при превоз на деца и/ или ученици да осигури автобус и шофьор отговарящи на изискванията на чл. 68а от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта, а именно: шофьорът на автобуса да е на възраст не по-малко 25 години и стаж най-малко 2 години; автобусът да е категоризиран и да е преминал през допълнителен технически преглед. Траспортирането на пътниците да се извършва само в светлата част на деня;


4.6. автобусът да е чист, отоплен през зимата, по възможност оборудван с климатик през лятото, снабден с микрофон за екскурзовод, и ако има други договорени екстри;


4.7. да спазва стриктно изискванията на Закона за автомобилните превози, които се отнасят до времето за управление и почивки на шофьора. При междуселищни пътувания максималното време за пътуване от един шофьор е 9 часа, като след 4,5 часа задължително се осигурява най-малко 45 минути почивка При по-големи преходи Превозвачът осигурява втори шофьор;


4.8. при техническа повреда на автобуса по време на пътуването и невъзможност за нейното отстраняване, да предостави на Възложителя друг автобус, отговарящ на уговореното в т. 4.2 и т.4.3 от настоящата точка, който да изпълни превоза без допълнително заплащане;


4.9. шофьорът да поддържа автобуса чист по време на пътуването;


4.10. шофьорът да не вози външни лица и да не се намесва в работата на водача на групата, освен в случаите, когато има предпоставки за нарушение на нормативни разпоредби;


4.11. да заплати всички глоби за несъобразена скорост, неправилно паркиране и други свързани с управлението на автобуса.


4.12. да издава багажен стикер на всеки пътник за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното отделение на автобуса; багажния стикер установява принадлежността на багажа към пътника;


4.13. да предава багажите лично на пътника, който представи съответния отрязък от багажния стикер. При липса на багажен стикер за съответния багаж, Превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това. Непотърсените багажи на пътниците на Възложителя се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от Превозвача или от трето лице за сметка на пътника за срок от три месеца.


5. Превозвачът отговаря за цялостната или частичната липса или повреда на багажите на пътника от момента на получаването им до предаването им, включително за времето, през което са били съхранявани.


6. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се в автобуса, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила).


7. Превозвачът дължи обезщетение за цялостната или частичната липса или повреда на багажите, но не повече от 1000 лв. на багажна единица.


8. Недоставените багажи в срок от 14 дни, считано от датата, на която пътникът ги е потърсил, се считат за загубени.


9. Когато багаж, считан за загубен, бъде намерен в срок една година от датата, на която пътникът го е потърсил, Превозвачът е длъжен да го уведоми пътника на Възложителя. След връщане на полученото обезщетение от пътника Превозвачът е длъжен да му предаде намерения багаж.


10. Превозвачът се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.


11. Възложителят се задължава:


11.1. да предостави два дни преди началния ден на превоза списък с имената на пътниците;


11.2. да определи поименно отговорник на групата пътници, който да представлява Възложителя по време на пътуването, да осигурява реда в салона за пътници, да не допуска тютюнопушене и хранене в автобуса; Отговорникът съгласува с шофьора/ите на автобуса часовете за тръгване, пътуване и престой по време на пътуване, освен ако същите не са предварително съгласувани между страните и вписани в договора за случаен превоз на територията на РБ. Отговорникът на групата трябва да следи поведението на пътниците по време на пътуването и да не допуска конфликти между тях самите, както и между тях и шофьора/ите на автобуса.


11.3. при превоз на деца и ученици да определи отговорник на групата, който да следи за безопасното им качване и слизане от превозното средство.


11.4. храненето и тютюнопушенето от пътниците да става само извън автобуса по време на почивките;


11.5. да не превозва товари и багажи, които са изрично забранени при превоз на пътници - превоз на живи животни, оръжие, леснозапалими вещества, наркотични и упойващи вещества, отровни препарати, химикали със силна миризма;


11.6. да осигури за своя сметка нощувка на шофьора/ите и охраняем паркинг за автобуса, ако превозът се извършва за повече от един ден, както й да заплаща всички такси за паркинг на автобуса;


11.7. да опазва автобуса на Превозвача, с които се извършва превоза, в едно с находящото се в него оборудване.


12. Страните се съгласяват при възникване на пътно транспортно произшествие (ПТП) по време на превоза, задължително да изчакат съставянето на протокол за инцидента от органите на КАТ.


13. Страните спазват изискването на чл. 70 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта за недопускане на правостоящи пътници при изпълнение на превоза.


14. Възложителят носи пълна отговорност, като поема задължението да заплати всички имущественитесанкции, наложени от съответните държавни или общински контролни органи на Превозвача, във връзка с превоза на багажи от страна на Възложителя или пътниците, за които Превозвача не е бил предварително уведомен писмено.


15. Превозвачът си запазва правото да изменя настоящите общи условия, като съгласно чл. 16 от ЗЗД, изпраща на Възложителя, писмено уведомление, към което прилага измененията на общите условия и му дава 7-дневен срок да заяви, дали отхвърля същите.


16. Изменението на общите условия има сила за Възложителя, ако в дадения му с уведомлението 7-дневен срок не заяви, че отхвърля измененията.


17. За неуредените в общите условия въпроси се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


18. Възложителят има право да подаде жалба до Превозвача в срок от 3 месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовния превоз.


Жалбата се подава на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2Б, Автогара „Родопи”, ет. 2,

 факс: 032/ 657812 или на e-mail: office@hebrosbus.com
В срок от 1 месец от получаване на жалбата, Превозвачът е длъжен да уведоми дали тя е основателна, отхвърлена ил все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор е не повече от 3 месеца от получаването на жалбата.
Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко” № 5,
e-mail: avto_a@rta.government.bg, тел: 0700 14 990

 

 

“ХЕБРОС БУС” АД