Спрециализирани превози

Общи условия на “Хеброс бус” АД

за превоз на пътници по договор за специализиран превоз

"ХЕБРОС БУС" АД, наричано по-долу ПРЕВОЗВАЧ, извършва по договор за специализиран превоз с ВЪЗЛОЖИТЕЛ превоз на негови работници

и служители от и до обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определен със сключения между тях договор.


2. Възложителят и Превозвачът уточняват и замерват предварително маршрута и графика на договорените превози.


3. Превозвачът се задължава:


3.1. да разработи маршрутно разписание въз основа на замерения и договорен с Възложителя маршрут и график;

3.2. да осигури лицензиран автобус със сключени застраховки ”Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците”, винетна такса (за извънградските маршрути), скоростоограничител и тахограф,

3.3. автобусът трябва да е преминал технически преглед (съгласно изискванията на чл. 62б от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта) и да е обозначен с табела “Специализиран превоз” (съгласно чл. 67 от същата);

3.4. автобуса да е чист, отоплен през зимата, оборудван с климатик през лятото.

3.5. да осигури шофьор с необходимата квалификация за извършване на превоза, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 33 от 3.11.2007 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта и да изпълнява условията на чл. 63 и чл. 64 от същата наредба.

3.6. при превоз на деца и/ или ученици да осигури автобус и шофьор, отговарящи на изискванията на чл. 62а от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта;

3.7. да спазва приетото с договора маршрутно разписание, съгласувано от ОО „АА”, гр. Пловдив, който е по месторегистрацията му;

3.8. да предостави на Възложителя заверени от него карти за специализиран превоз по образец;

3.9. да осигури техническа изправност и добро хигиенно състояние на автобуса. В случай на възникнали неизправности да ги отстрани във възможно най-кратък срок или за своя сметка да осигури друг автобус, който да извърши превоза така, че да обезпечи спазването на договореното разписание;

3.10. по време на пътуване в автобуса да пуска музика само със съгласието на Възложителя.


4. Възложителят се задължава:


4.1. да определи поименно отговорник на групата пътници, който представлява Възложителя и да не допуска тютюнопушене, пушене на електронна цигара и хранене в автобуса от страна на пътниците, както и пътуването им с работно облекло. Същият да осигурява реда в салона на автобуса.

• работниците и служителите му да не превозват товари и багажи, които са изрично забранени при превоз на пътници - превоз на живи животни, оръжие, леснозапалими вещества, наркотични и упойващи вещества, отровни препарати, химикали със силна миризма.


5. Възложителят осигурява предоставените от Превозвача карти да бъдат поименни и със снимки на притежателя им. Картите се носят задължително при пътуване и се използват само от упоменатите в тях лица. Ежегодно, издадените карти се презаверяват за съответната година от Превозвача със свеж печат или с негово съгласие от страна на Възложителя.


6. Възложителят уведомява Превозвача най-малко 3 дни предварително при необходимост от промяна на маршрута или графика за превоз на работниците.


7. Страните спазват изискването на чл. 65 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта за недопускане на правостоящи пътници по маршрути с еднопосочна дължина над 30 км.


8. Превозвачът си запазва правото да изменя настоящите общи условия, като съгласно чл.16 от ЗЗД, изпраща на Възложителя, писмено уведомление, към което ги прилага.


9. Възложителят има право да подаде жалба до Превозвача в срок от 3 месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовния превоз.

 

Жалбата се подава на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 1, Автогара „Родопи”, ет. 2,

факс: 032/ 657812 или на e-mail: office@hebrosbus.com
В срок от 1 месец от получаване на жалбата, Превозвачът е длъжен да уведоми дали тя е основателна, отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор е не повече от 3 месеца от получаването на жалбата.

Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко” № 5,
e-mail: avto_a@rta.government.bg, тел: 0700 14 990


“ХЕБРОС БУС” АД