Междуселищни линии

Общи условия за пътници, ползващи автобусни линии

от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, обслужвани от “ХЕБРОС БУС” АД
УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ “ХЕБРОС БУС” АД, С КАЧВАНЕТО СИ В АВТОБУСА ВИЕ СКЛЮЧВАТЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, С КОЙТО ПРИДОБИВАТЕ И ПОЕМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРЯМО “ХЕБРОС БУС” АД:


І. Вашите права:

1. Да пътувате, до която и да е спирка от маршрутното разписание на съответната автобусна линия.

2. Да бъдете обслужвани любезно от шофьор (и кондуктор), носещ(и) фирмена униформа и отличителни знаци.

3. Да получавате информация за спирките по маршрута от шофьора (кондуктора) при качването си в автобуса и по време на своето пътуване в него;

4. Да получавате информацията за маршрутните линии на “Хеброс бус” АД и ценоразпис по отделните направления от информационните табла и билетните каси в автогарите, както и от уебсайта на фирмата.

5. Да изисквате през зимния период (от 30 септември до 1 май) температурата на салона за пътници на автобуса да бъде до 18оС при температурна разлика не повече от 25оС спрямо външната температура.

6. През летния сезон да бъде осигурена адекватна въздушна вентилация (или климатик) на салона за пътници в автобуса.

7. По озвучителната уредба в автобуса да слушате тиха музика от националното радио.

8. Децата до 7 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ - билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а децата от 7 до 10 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт

9. Ако сте ученик, студент или пенсионер можете да ползвате преференции при пътуване с абонаментна карта, съгласно ПМС 66 на МС.

10. Участниците в ОВ пътуват безплатно в междуселищния транспорт на територията на областта по местоживеене и в градския транспорт на територията на цялата страна с годишна карта. Военноинвалидите и пострадалите в мирно време пътуват безплатно с годишна карта в междуселищния транспорт на територията на общината в която живеят и в градския транспорт в страната.

11. Служители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация пътуват безплатно в цялата страна със служебна карта на основание чл.170 ал.6 от ЗДвП.

12. Да превозвате безплатно ръчен багаж с максимални размери 60/ 40/ 40 см. Багаж с размери над посочените, но не повече от 100/100/100 см и тегло до 50 кг, се таксува 10 лв. Багаж над посочените максимални размери не се допуска за превоз в автобуса. Можете да превозвате безплатно велосипед, детска количка, инвалидна количка в багажното отделение, при условие, че същите могат да се сгъват и, ако конструкцията на автобуса и вместимостта на багажното отделение го позволяват.

13. При авариране на автобуса по маршрутната линия и невъзможност за продължаване на курса, таксуваните пътници имат право да пътуват със същите билети в следващия по разписанието автобус на „ХЕБРОС БУС” АД, обслужващ линията или в изпратен резервен автобус. Дружеството не изплаща обезщетение когато е превозило пътниците до крайна точка по маршрута.

14. Да подадете жалба до „Хеброс бус” АД в срок до 3 месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовния превоз. В срок от 1 месец от получаване на жалбата Ви, „ХЕБРОС БУС” АД Ви уведомява дали тя е основателна, отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор е не повече от 3 месеца от получаването на жалбата.

15. Ако сте лице с увреждания или лице с намалена подвижност имате право на безплатна насока в автобусите и автогарите на „ХЕБРОС БУС” АД.

16. Ако сте лице с увреждания или лице с намалена подвижност „ХЕБРОС БУС” АД не може да Ви откаже да приеме резервация или да Ви издаде билет, освен в случаите когато това е с цел спазване на приложимите изисквания за безопасност и защита на здравето или, ако поради конструкцията на превозното средство или на инфраструктурата, включително автобусните спирки и автогарите, се оказва физически невъзможно качването, слизането или правоза Ви от гледна точка на безопасността или осъществимостта.

17. Да превозвате домашни любимци в багажното отделение на автобусите при условие, че същите са поставени в специална клетка, която ограничава свободното им придвижване и достъп до наличния багаж в отделението и евентуалното му увреждане. При нанесени щети върху багаж на пътник от домашен любимец, собственикът му заплаща обезщетение на притежателя на багажа.


II. Вашите задължения:

1. Да сте на съответната спирка/ сектор на автогара до 5 минути преди часа на потегляне на автобуса.

2. Да се качвате и слизате от автобуса, когато същия е напълно спрял на установената спирка.

3. Да си закупите билет/ абонаментна карта за пътуване от съответната каса на автогарата, от която започвате пътуването си. Можете да закупите билет от шофьора на автобуса, само в случай, че до часа на тръгване на автобуса, остават не повече от 5 минути, съгласно маршрутното му разписание. За линиите, които се обслужват от кондуктор, закупуването на билет от начална спирка се извършва директно в автобуса.

В случай, че се качвате на междинна спирка по маршрута, трябва да си закупите билет от шофьора/ кондуктора в автобуса.

4. Рекламация на билети и карти се приемат само в момента на издаване на същите на билетните каси. Дубликати на изгубени/ откраднати абонаментни карти и билети не се издават.

Срокът на абонаментна карта е фиксиран и не може да бъде удължаван при временно неизползване на същата. Билет закупен от билетната каса е валиден само за конкретния час, за който е издаден, същият може да бъде презаверен за следващия курс само при обективни причини в момента на пътуване и в случай, че има налични свободни места. Билетът може да се преотстъпва до началото на превоза, тъй като същият не е поименен. Билет, закупен от шофьора не може да бъде анулиран или презаверен. Абонаментна карта е поименна и със снимка на притежателят й. Ако върху картата за преференциално пътуване или върху абонаментната карта има поправки, зачертаване и изтриване, нарушена е целостта на нейната опаковка (фолио) същата се счита за невалидна.

5. При качването в автобуса от автогарата трябва да показвате на шофьора предварително закупения билет, абонаментна карта или карта за преференциално пътуване.

6. Да не нарушавате спокойствието на останалите пътници.

7. Да пазите ред и чистота в автобуса.

8. Да не стоите на стъпалата на автобуса и да не пречите на затварянето на вратите;

9. Да не разговаряте с шофьора по време на пътуването и да отвличат вниманието му;

10. Да не отстъпвате документа си за пътуване (билет, абонаментна или преференциална карта) на други лица;

11. Да не превозвате в автобуса животни, които не са домашни любимци незаконно оръжие и взривни вещества, лесно запалими и отровни вещества, наркотични вещества, обемисти багажи

12. Да не поставяте багаж върху седалките на автобуса;

13. Да не внасяте чаши с напитки, закуски, сладоледи и други хранителни продукти, които биха могли да нарушат хигиената в автобуса;

14. Да не пушите, включително и електронна цигара, да не консумирате храна и алкохол в автобуса. Лица във видимо нетрезво състояние или в лош хигиенен вид не се допускат в автобуса.


ІІІ. Превоз на багажи

1. Шофьорът на автобуса задължително издава багажен стикер на пътника за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното му отделение.

2. Багажният стикер установява принадлежността на багажа към пътника.

3. Шофьорът на автобуса предава багажите лично на притежателя на отрязъка, съответстващ на багажния стикер. При непредставяне на отрязък, шофьорът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това.

5. Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от “ХЕБРОС БУС” АД или от трето лице за сметка на пътника за срок от три месеца.

6. “ХЕБРОС БУС” АД отговаря за цялостната или частичната липса или повреда на багажите на пътника от момента на получаването им до предаването им, включително за времето, през което са били съхранявани.

7. “ХЕБРОС БУС” АД отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила).

8. “ХЕБРОС БУС” АД дължи обезщетение за цялостната или частичната липса или повреда на багажите, но не повече от 1000 лв. на багажна единица.

9. Недоставените багажи в срок от 14 дни, считано от датата, на която пътникът ги е потърсил, се считат за загубени.

10. Когато багаж, считан за загубен, бъде намерен в срок една година от датата, на която пътникът го е потърсил, “ХЕБРОС БУС” АД е длъжен да го уведоми. След връщане на полученото обезщетение от пътника “ХЕБРОС БУС” АД е длъжен да му предаде намерения багаж. Пътникът запазва правото си на обезщетение за забавата.

11. “ХЕБРОС БУС” АД се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.


ІV. Правата и задълженията на “ХЕБРОС БУС” АД спрямо Вас:

1. Контролът относно издаването, своевременното снабдяване на пътниците с билети и ползването на абонаментните карти и картите за преференциално пътуване се осъществява от вътрешно-ведомствения контрол на “ХЕБРОС БУС” АД.

2. При констатиране на пътник с липсващ или НЕРЕДОВЕН превозен документ, служителите от вътрешно-ведомствения контрол на “ХЕБРОС БУС” АД имат право, да искат от същия да заплати имуществено обезщетение в размер на 30 лв, съгласно разпоредбите на чл. 101 от Закона за автомобилни превози, както и да развалят договора за превоз.

3. При отказ на пътника да заплати билета за таксуване на нередовен пътник, същият се заставя да слезе от автобуса.

4. “ХЕБРОС БУС” АД се задължава да използва автогарите като начална и крайна спирка и спазва установеното маршрутно разписание.

5. “ХЕБРОС БУС” АД  се задължава да не допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни автобусни линии с еднопосочна дължина над 30 км съгласно изискването на чл. 65 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта

6. “ХЕБРОС БУС” АД  се задължава да снабди всеки автобус с обозначителна табела с начална и крайна спирка, съгласно изискванията на чл. 41 на Наредба 2 от 15.03.2002г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта.

7. “ХЕБРОС БУС” АД се задължава да почиства и поддържа в добро хигиенно състояние салона за пътници.

8. “ХЕБРОС БУС” АД отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него.

9. “ХЕБРОС БУС” АД се освобождава от отговорност, ако увреждането по т. 8 е причинено от обстоятелства, които “ХЕБРОС БУС” АД, независимо от взетите от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или последиците, от които не може да предотврати (непреодолима сила).

10. “ХЕБРОС БУС” АД не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на шофьора или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство.

11. “ХЕБРОС БУС”  АД се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.

12. “ХЕБРОС БУС” АД се освобождава от отговорност за цялостно или частично неизпълнение на маршрутно разписание в случаите на форсмажорни обстоятелства, вкл. усложнена пътна обстановка и когато преминаването през населено място би представлявало риск за сигурността на пътниците.


Уважаеми пътници,

ако смятате, че Вашите права за пътуване са нарушени, следва да подадете жалба

по съответния ред до „ХЕБРОС БУС” АД на адрес:
гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2Б, Автогара „Родопи”, ет. 2,
факс: 032/ 657812 или на e-mail: office@hebrosbus.com

Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко” № 5,
e-mail: avto_a@rta.government.bg, тел: 0700 14 990

 

“ХЕБРОС БУС” АД