Допълнителни права за други пътници

Ако принадлежите към някоя от изброените категории пътници и пътувате на територията на Република България, Вие имате следните допълнителни права:орията на Република България, Вие имате следните допълнителни права:


 • Ако сте ветеран от войната имате право да пътувате с карта за безплатно пътуване по:

  •  основните градски линии във всички градове в страната – неограничен брой пътувания;
    автобусните линии от общинските и областната транспортни схеми в рамките на областта, в която сте регистриран с постоянен адрес, а в случаите, при които те не осигуряват директна транспортна връзка между населени места може да ползвате линии от републиканската транспортна схема – неограничен брой междуселищни пътувания.
    също така имате право да пътувате безплатно един път годишно с автобус – отиване и връщане по свободно избран маршрут по направления, по които няма железопътен транспорт – с издадена от превозвача фактура, а носителите на „Орден за храброст“ имат право на 3 такива пътувания.

 • Ако сте военноинвалид или военнопострадал имате право да пътувате с карта за безплатно пътуване по:

  •  основните градски линии във всички градове в страната – неограничен брой пътувания;
    автобусните линии от общинската транспортна схема в рамките на общината, в която сте регистриран с постоянен адрес, а в случаите, при които тя не осигурява директна транспортна връзка между населени места може да ползвате линии от областната и републиканската транспортни схеми – неограничен брой междуселищни пътувания;
    също така имате право да пътувате безплатно два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут по автобусна линия в страната, с издаден билет.

 • Ако сте многодетна майка имате право да пътувате безплатно един път в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут по автобусна линия в страната, с издаден билет.

 • Ако сте ученик или студент редовно обучение, включително докторант в редовна форма на обучение, имате право да пътувате с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт – 30 %, а по междуселищния автомобилен транспорт – 20 %, спрямо определената цена по редовна тарифа.

 • Ако сте лице, получаващо пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване и сте навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, имате право да пътувате с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт – 20 % спрямо определената цена по редовна тарифа.

 • Ако Вашето дете е до 7 навършени години то има право да пътува безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, а ако е от 7 до 10 навършени години – с 50 на сто намаление от цените на билетите за пътуване по междуселищния автомобилен транспорт.

Ако смятате, че Вашите права за пътуване са нарушени следва да подадете жалба по съответния ред.

Национален орган, отговарящ за прилагането на нормативните изисквания относно правата на пътниците в автобусния транспорт за Република България е Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с адрес: гр. София – 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 5, e-mail: avto_а@rta.government.bg, тел: 070014990.