Автогарови услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ХЕБРОС БУС” 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОГАРОВИ УСЛУГИ

 

1. "ХЕБРОС БУС", с адрес на управление гр.Пловдив ,бул "Македония" № 2Б, Автогара “Родопи” ет. 2, представлявано от инж. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ, предлага комплексни автогарови услуги на лицензирани ПРЕВОЗВАЧИ, на които е възложено с договори обслужването на автобусни линии, в чийто маршрут се включват автогари, собственост на ХЕБРОС БУС.


2. За пътниците на ПРЕВОЗВАЧА, ХЕБРОС БУС се задължава да осигури:


• приемна сграда за обслужване на пътниците и във връзка с това осигурява ежедневно почистване и поддръжка в съответствие с нормативните изисквания към обществени сгради и транспортни съоръжения – маркировки за безопасност, контрол на достъпа на транспортни средства до секторите и други. Осигурява отопление през зимата.

• охрана на обществено достъпните зали и съоръжения;

• тоалетни;

• информационна служба за безплатно информационно обслужване на пътниците от 6:00 часа до 20:00 / 21:00 часа (в зависимост от работното време на автогарата) – информация на гише и по телефон за разписанията на регистрираните Превозвачи, цени на билетите и сектора на тръгване на автобуса и общите условия на пътуване;

• гардероб за съхранение на пътнически багаж;

• звукова информация в района на автогарата за часа на тръгване, сектора и направлението за отпътуващите автобуси;

• подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка

• осигурен подход и свободен достъп за движение на инвалидни колички на територията на автогарата;

• външен телефонен автомат, достъпен и за трудноподвижни лица;


3. За ПРЕВОЗВАЧА и неговите пътници ХЕБРОС БУС се задължава да осигури съгласно нормативно установените изисквания за управление на автогаровите комплекси:

• билетни каси за предварителна и текуща продажба на билети от 6:00 часа до 20:00 / 21:00 часа (в зависимост от работното време на автогарата), с необходимия капацитет за предотвратяване на струпване на чакащи пътници;

• информационно табло в залата за пътници с актуално разписание на тръгващите автобуси за регистрираните в автогарата Превозвачи, звуково обявяване за потеглящите от секторите автобуси.


4. ХЕБРОС БУС се задължава да осигури на ПРЕВОЗВАЧА, ползващ автогарата:

• обслужване съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта, включително при необходимост изготвяне месечни справки до общините-възложители на транспортната услуга „линеен превоз” от и до автогарата. Контрол и отчетност по изпълнение на разписанията.

• оборудван с навес сектор по направление на пътуването за качване на пътниците до 10 минути преди потегляне;

• заверка на пътния лист от длъжностното лице от автогарата, което вписва във водения от автогарата дневник фактическото време на пристигане и/или тръгване на автобуса. В края на работния ден/смяна длъжностното лице записва името си и се подписва под нанесените данни за изпълнените курсове;

• при наличие на достатъчен капацитет на съответната автогара да предоставя обособена територия за престой на автобусите до 30 минути срещу заплащане, за което между страните се сключва отделен договор или допълнително споразумение към вече сключен договор за автогарови услуги ;

• при наличие на достатъчен капацитет на съответната автогара да предоставя срещу заплащане охраняем паркинг за времето на пребиваване на автобуса в района на автогарата. В този случай страните сключват отделен договор или допълнително споразумение към вече сключен такъв ;


5. ПРЕВОЗВАЧА се задължава да спазва установения ред на автогарите, а именно:

• да предоставя на ХЕБРОС БУС маршрутното разписание на съответната автобусна линия, която обслужва;

• водачите на автобусите на ПРЕВОЗВАЧА своевременно да предоставят на длъжностното лице пътния лист при всяко пристигане и тръгване от автогарата.

• водачите на автобусите на ПРЕВОЗВАЧА да информират дежурния диспечер за установяване на автобуса на сектор 10 минути преди часа на тръгване;

• движение на автобуса със скорост до 5 км/ ч по установен ред;

• установяване на автобуса точно и навреме на указания в договора сектор;

• при едновременно потегляне от секторите, предимството се осъществява по реда на секторите;

• да поддържа чистотата в района на автогарата, като измиването, почистването и ремонта на превозните средства да се извършва само на указаните за това места;

• да не замърсява района на Автогарата с опасни материали, като абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, маслени филтри, моторни и смазочни масла, спирачни и антифризни течности, оловни акумулаторни батерии, флуоресцентни тръби, опаковки, съдържащи остатъци от горепосочените материали и течности, като изхвърлянето им да става на определените от ХЕБРОС БУС места за това.

• качване на пътниците само от съответните сектори;

• да не продава билети в автобуса от начална спирка – автогарата;

• да не паркира автобусите си в районите около входните и изходни бариери;

• да изпълнява всеки курс с не повече от един автобус, освен при случаите на чл. 16б от Наредба 2 от 15.03.2002г на Министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;

• да не възпрепятства работата на другите Превозвачи;

• да информира писмено ръководството на автогарата за всички изменения в разписания, цени на билети и други свързани с договора за ползване на автогарови услуги.


6.1. ХЕБРОС БУС си запазва правото да изменя настоящите общи условия, като съгласно чл.16 от ЗЗД, изпраща на ПРЕВОЗВАЧА, писмено уведомление, към което прилага измененията на общите условия и му дава 7-дневен срок да заяви, дали отхвърля същите.


6.2. Изменението на общите условия има сила за ПРЕВОЗВАЧА, ако в дадения му с уведомлението 7-дневен срок не заяви, че отхвърля измененията.


7. За неуредените в общите условия въпроси се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Март, 2014

“ХЕБРОС БУС”